RAMCON CSR Policy

RAMCONs policy för socialt ansvar följer FN:s riktlinjer för mänskliga rättigheter och företag samt FN:s ”Global Compacts” 10 grundprinciper. Dessa principer överensstämmer med RAMCONs värderingar och säkerställer ett systematiskt förhållningssätt till operationalisering och överensstämmelse med praxis. Företagets policy för socialt ansvar omfattar alla fyra policyområdena: miljö, mänskliga rättigheter, antikorruption och relationer till anställda. RAMCON har ett aktivt och stort fokus på riskhantering, till exempel genom optimering och effektivisering av produktionsprocesser och forskning, för att säkerställa skydd av miljön; skydd av mänskliga rättigheter och mot korruption. RAMCON hanterar och säkerställer detta genom att noggrant välja lämpliga leverantörer som följer FN:s riktlinjer och principer samt genom att tillämpa relevanta ISO-standarder och erbjuda attraktiva och säkra anställningar.

RAMCON har också en trefaldig resultatstrategi, som fokuserar på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt resultat. Genom att erkänna att människor, samhälle och miljö har en långsiktig inverkan på hållbar tillväxt, erkänner RAMCON sitt ansvar och nödvändiga insatser för en långsiktig och hållbar framgång.

CSR-insatserna är en vital del av RAMCONs affärsstrategi och ansvaret för implementering och uppföljning är fördelat på en funktionell nivå för att säkerställa en effektiv integration och prestation av procedurerna och processerna. RAMCON har identifierat potentiella risker och åtgärdsområden som kan hindra företaget från att nå sina uppsatta mål, vilket kan bidra till verksamhetens resultat. Dessa risker identifieras från en värdeanalys som ligger till grund för det systematiska urvalet av relevanta åtgärdsområden. Genom att integrera RAMCONs policy för socialt ansvar i relevanta rutiner och processer i den dagliga verksamheten, möjliggör RAMCON ett proaktivt och systematiskt tillvägagångssätt, vilket är karakteristiskt för RAMCONs affärsmodell.


Utöver det, RAMCON är medlem i den danska handelsorganisationen DiaLab och följer deras uppförandekod (https://www.dialab.dk/en/)