Ramcon bidrar till en hållbar värld genom att inkludera miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar i allt vi gör.

Vi är fullt medvetna om att människor, samhällen och miljö spelar en avgörande roll för hållbar utveckling. Ramcon strävar, med detta som grund, efter att göra en positiv skillnad genom fokus inom tre nyckelområden:

Hållbar Kultur (Människor): Vi arbetar för att skapa en kultur som bygger på respekt, mångfald och inkludering. Våra medarbetare är kärnan i vår verksamhet och vi investerar i deras välbefinnande och utveckling.

Hållbara Lösningar (Produkter & Lösningar): Genom samarbete och dialog med våra kunder, leverantörer och andra intressenter strävar vi efter att leverera hållbara lösningar. Vårt mål är att bidra positivt till samhället genom ett ständigt fokus på aktiviteter som minskar vår miljöpåverkan.

Hållbar Affär (Verksamhet): Vi anser att en sund och framtidsinriktad verksamhet är förknippad med socialt och miljömässigt ansvarstagande. Våra FN-målsaktiviteter, ISO-certifieringar och vår CSR-policy är viktiga ledstjärnor i vår ambition att bli koldioxidneutrala.

Vi stödjer FN:s globala mål och har bland dessa identifierat fyra nyckelmål som är grundläggande delar i vår verksamhet och som vi kontinuerligt utvecklar:

Jämställdhet: Ramcon accepterar aldrig könsdiskriminering. Vi uppskattar mångfaldens styrka och respekterar olikheter.

Vi säkerställer att alla medarbetare har lika rättigheter och möjligheter i både sina jobb och karriärer. Detta gäller oavsett kön, ålder, nationalitet, religion, sexuell läggning och funktionshinder. Vi arbetar ständigt för att vara en arbetsplats som är både inkluderande och styrd av mångfald. Vi är ett företag där medarbetare ersätts lika, baserat på kvalifikationer, arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Hållbar energi: På Ramcon minskar vi vårt koldioxidavtryck genom att använda förnybara energikällor där det är möjligt och genom att ständigt arbeta med att minska vår totala energiförbrukning.

Ansvarsfull konsumtion och produktion: Vi strävar alltid efter att reducera vår miljöpåverkan. Vi har därför infört en trippelbottenlinje-strategi som omfattar sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer. Genom samarbete och dialog med våra leverantörer arbetar vi kontinuerligt för att utveckla och förbättra alla delar i vår leveranskedja.

Vi har antagit utmaningen att göra alltmer hållbara val och tillsammans med våra olika intressenter utmanar vi status quo med målet att främja ett cirkulärt tankesätt. Vi strävar alltid efter att ha rätt mängd produkter i lager och för att minimera svinn och kassering.

Fred, rättvisa och starka institutioner: Med vår CSR-policy följer vi FN:s riktlinjer för mänskliga rättigheter och näringslivet och FN:s Global Compacts 10 principer. Dessa principer är förenliga med Ramcons värderingar och säkerställer ett systematiskt tillvägagångssätt inom vår affärspraxis. Ramcons CSR-policy täcker miljö, mänskliga rättigheter, anti-korruption och anställningsförhållanden.

Ramcon strävar efter att bidra till ett mer hållbart samhälle och vi uppmanar alla våra intressenter att delta i resan mot en mer ansvarsfull och hållbar framtid.

Mer information