Leveransvillkor

1. ALLMÄNT - OMFATTNING
a. Följande villkor för försäljning och leverans (nedan kallade "villkoren") kommer att gälla för all försäljning och/eller leverans av alla produkter/tjänster (nedan kallade "produkterna" eller "tjänsterna") från RAMCON A /S och/eller Ramc AB (nedan kallat RAMCON) till kunder, organisationer och myndigheter.

b. Dessa villkor ska gälla om inte annat uttryckligen och skriftligen överenskommits mellan kunden och RAMCON.

c. Det är en förutsättning för kundens köp att dessa villkor accepteras och därför uppmanas kunden att läsa villkoren noggrant.

2. PRODUKTINFORMATION, ERBJUDANDEN OCH AVTAL
a. All produktinformation, ritningar, specifikationer, tekniska data och funktionsinformation är endast vägledande. Den information som lämnats av RAMCON före eller efter avtalets ingående, förblir RAMCONs egendom och får inte lämnas ut utan skriftlig överenskommelse eller på annat sätt missbrukas.

b. Ett avtal träder i kraft när båda parter är överens och har godtagit samma innehåll i avtalet, skriftligen.

c. Fram till att kunden accepterat ett erbjudande av en produkt/tjänst och erhållits av RAMCON, har RAMCON rätt att ingå avtal med tredje part, vilket kan leda till att erbjudandet förfaller. RAMCON ska vid acceptans av ett erbjudande från tredje part utan onödigt dröjsmål skriftligen meddela kunden att erbjudandet har förfallit.

d. Kundens beställning leder till att kunden registreras i RAMCONs CRM samt orderhanteringssystem.
I) När RAMCON gör en kundregistrering har RAMCON även rätt att skicka relevant information till kunden, till exempel om aktiviteter och erbjudanden som kan gynna kunden. Detta görs som elektronisk marknadsföring skickad till den e-postadress som anges i RAMCONs CRM-system. Kunden kan när som helst avbryta prenumerationen på marknadsföring, som skickas från RAMCON, på antingen RAMCONs hemsida, nyhetsbreven eller genom direktkontakt till RAMCONs kundsupport: ramcon@ramcon.dk eller ramcon@ramcon.se. För mer information, se vår beskrivning av RAMCONs GDPR-policy här.

II) All leverans av produkter/tjänster, prisinformation etc. på RAMCONs hemsida samt i försäljningsmaterial, kataloger etc. är endast att betrakta som en anbudsinfordran och är därför inte bindande för Ramcon. III) Slutligt avtal mellan kunden och RAMCON anses ingått först när RAMCON, efter att ha mottagit kundens beställning på sin server, skickar en skriftlig orderbekräftelse per e-post till kunden med följande uppgifter: ordernr, kundens namn och adress, betalningsvillkor, leveransadress och en översikt över de beställda produkterna/tjänsterna. IV) Kunden måste granska orderbekräftelsen omedelbart efter mottagandet och utan dröjsmål göra ett klagomål vid behov. V) Som standard är betalningsvillkoren netto 30 dagar från fakturadatum om inte annat har avtalats skriftligen.

3. LEVERANS OCH LEVERANSTID
a. Alla leveranser är enligt ”Incoterms 2010, DAP Birkerød” om inte annat avtalats. Leverans anses ha skett i det ögonblick då försändelsen görs tillgänglig på RAMCONs lager. Ansvar och risk övergår då till kunden om inte annat skriftligen avtalats.

b. Leveranstiden beror på beställningens storlek och karaktär samt vad som i övrigt avtalats mellan kunden och RAMCON. Det av RAMCON angivna leveransdatumet är ungefärligt och därmed inte bindande för RAMCON, om inte uttryckligen överenskommits om en fast leveranstid för hela beställningen eller delar av den.

c. Om leveransen försenas på grund av att RAMCON befinner sig i en situation som anges i punkt 11.a, skjuts leveranstiden upp så länge situationen varar. Detta gäller oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter avtalad leveranstid.

d. Om beställningar inte kan levereras på grund av kunden, är produkterna på kundens bekostnad och risk. Av denna anledning har RAMCON rätt att ta ut lagringsavgifter, kostnader m.m.

e. Om avtalet med kunden omfattar flera produkter/tjänster och förseningar eller brister uppstår för en del av leveransen är kunden skyldig att betala för de levererade produkterna/tjänsterna i rätt tid och/eller utan defekter. Om kunden har rätt att häva avtalet enligt dessa villkor, gäller denna hävning endast den försenade eller defekta delen av leveransen, om inte annat skriftligen överenskommits.

4. PRISER, HANTERINGSKOSTNADER OCH BETALNING
a. Priser och hanteringskostnader
I) Alla priser är exkl. moms, avgifter och hanteringskostnader m.m. Vi reserverar oss för prisändringar och valutakurser som kan förekomma fram till leverans.

II) Om inget annat överenskommits gäller följande fraktkostnader på vanliga beställningar: (beställningar under 10 000 DKK): 390 DKK. Leverans av blå-/torris + 125 DKK. Sverige (beställningar under 13.000 kr): 595 kr. Blå/torris leveranser + 190 kr. Finland (beställningar under 1750 €): 53 €. Leverans av blå/torris + 16,50 €. Fraktkostnad för beställningar till Norge, Island, Grönland och Färöarna debiteras enligt utlägget.


b. Betalning
I) RAMCON samtycker till att tillhandahålla produkter/tjänster på kredit efter att en individuell bedömning av kundens kreditvärdighet har genomförts. Dessa bedömningar görs löpande.

II) Kunden kan inte kvitta köpeskillingen för anspråk som härrör från andra juridiska angelägenheter och kunden kan inte utöva ångerrätt, vägra betalning på grund av dröjsmål, reklamation eller motkrav avseende den specifika leveransen.


c. Försenad betalning
I) Vid utebliven betalning har RAMCON rätt att beräkna ränta på det utestående saldot från förfallodagen. Om förfallodagen överskrids skickas den första påminnelsen per e-post efter 7 kalenderdagar och den andra påminnelsen efter ytterligare 10 kalenderdagar. Om RAMCON inte får betalningen efter andra påminnelsen går den till inkasso. RAMCON kommer att lägga till en avgift för påminnelsen plus en ränteavgift på 15 % p.a. av det förfallna beloppet.

II) Observera att om leverans skjuts upp på grund av kunden, är kunden fortfarande skyldig att göra betalningar till RAMCON, som om leveransen skedde i tid.

III) Kunden har inte rätt att kvitta mot något motkrav gentemot RAMCON, om det inte har erkänts skriftligen av RAMCON. Kunden har vidare ingen rätt att hålla inne någon del av köpeskillingen på grund av motkrav av något slag.

5. RESERVATION FÖR EGENDOM
a. RAMCON förbehåller sig äganderätten till de levererade produkterna så länge ingen full betalning erhålls.

b. Tills äganderätten övergår till kunden ska produkterna förvaras och underhållas på ett korrekt sätt. Kunden ska ersätta skador på produkterna, utöver det vanliga slitaget. Kunden är även skyldig att hålla produkterna försäkrade mot brand, stöld och vattenskador till varans fulla värde. Kunden förbinder sig att inte göra sig av med de sålda produkterna utan RAMCONs skriftliga medgivande på ett sätt som kan försämra RAMCONs säkerhet i produkterna, inklusive ingen pantsättning, hyra eller utlåning av produkterna.

6. FÖRPACKNING
a. Förpackningar kan endast returneras om så överenskommits.

7. PRODUKTÄNDRINGAR
a. RAMCON förbehåller sig rätten att göra ändringar i överenskomna specifikationer utan förvarning om detta kan vara utan någon nackdel för köparen.

8. KLAGOMÅL – TRANSPORTSKADOR OCH FEL
a. Vid mottagande av försändelser är kunden skyldig att omedelbart granska försändelsen, vilket kräver god affärssed utan onödigt dröjsmål. Om förpackningen uppvisar synliga skador ska kunden omedelbart skriftligen erhålla villkoren på fraktsedeln (CMR) och göra en skriftlig reklamation i enlighet med leveransvillkoren. Ansvaret kommer att uppfyllas i enlighet med leveransvillkoren. Vid osynlig transportskada har kunden 7 arbetsdagar på sig att göra anspråk på speditören, försäkringsbolaget och RAMCON. RAMCON tar inte emot reklamationer på transportskador och förlorade försändelser om köparen har ingått avtal/fullmakt med tredje part (speditör) om att försändelsen kan placeras på destinationen utan mottagareskvitto. I detta fall förfaller eventuella krav mot RAMCON.

b. Vid defekter ska kunden omedelbart meddela RAMCON utan onödigt dröjsmål. På RAMCONs val, kommer eventuella brister i försäljningen att åtgärdas i enlighet med den danska köplagen och avtal med RAMCON. Om det inte meddelas i tid förfaller rätten att göra åtgärder gällande eventuella brister.

c. Reklamationstiden är begränsad till 12 månader från leverans. Kunden kan således inte efter reklamationstidens utgång göra anspråk på fel. För tredjepartsprodukter är tidsfristen för reklamation enligt underleverantörens gällande reklamationsbestämmelser. Byte eller reparation resulterar inte i en ny 12-månaders garantiperiod.

d. RAMCON ansvarar inte för fel och defekter orsakade av ändringar gjorda av kunden, reparation utförd av någon annan än RAMCON eller RAMCONs servicepartners, mjukvarurelaterade fel, dataförlust och bristande backup inklusive i samband med reparation, avhjälpning och service etc., felaktig installation, behandling, vattenskada, brand, instabil strömförsörjning, felaktig nätanslutning eller följdfel på grund av användning av annan ansluten utrustning.

e. Ingen ytterligare garanti tillhandahålls av RAMCON om inte uttryckligen och skriftligen överenskommits. Garanti- och serviceåtaganden, utöver vad som uttryckligen och skriftligen överenskommits med RAMCON, åligger inte RAMCON, utan tillverkaren och dennes eventuella tjänsteleverantör.

9. ANSVAR OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR
a. RAMCON ansvarar inte vid förseningar eller defekter på produkterna/tjänsterna. Således frånsäger sig RAMCON allt ansvar för följdförluster och/eller indirekta förluster, inklusive förlust av verksamhet, utebliven vinst, förlust av inkomst, förlust av data och/eller andra indirekta förluster samt kostnader förknippade med återetablering/uppdatering, etc. vid anledning av brister på sålda produkter/tjänster.

b. RAMCONs produktansvar är begränsat till ansvaret enligt dansk lag och RAMCON frånsäger sig allt ansvar för produktskador på annan grund. Kunden är skyldig att utan onödigt dröjsmål skriftligen meddela RAMCON om en produktansvarsskada har uppstått eller om det finns risk för att sådan skada uppstår.

10. PERSONUPPGIFTER – GDPR
a. RAMCONs behandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Kunden är alltid välkommen att kontakta RAMCON angående vilka uppgifter som lagras och behandlas och/eller om uppgifterna måste raderas eller rättas. Information som kundens namn, företagsnamn och adress/avdelning, e-post och telefonnummer används endast för att fullgöra avtalsförpliktelsen mellan RAMCON och kunden. RAMCON kommer under inga omständigheter att lämna ut kundens information till någon annan tredje part än databehandlare som tillhandahåller tjänster till RAMCON och som uppfyller RAMCONs godkända databehandlaravtal. Dessutom kommer utlämnande endast att vara möjligt med kundens samtycke, t.ex. till speditör. Se vår beskrivning av GDPR här.

11. FORCE MAJEURE
a. Om en exceptionell situation uppstår, som ligger utanför RAMCONs kontroll och som enligt köplagen kan betecknas som force majeure, kommer RAMCONs åtaganden att avbrytas under den exceptionella situationen.

b. RAMCON kan inte hållas ansvarigt för hinder som ligger utanför RAMCONs makt, såsom produktionsstörningar, blixtnedslag, långvariga strömavbrott, strejker eller andra oförutsedda händelser.

12. TILLÄMPLIGA LAGAR
a. Varje tvist mellan kunden och RAMCON i samband med dessa villkor måste avgöras enligt dansk lag.

13. OGILTIGHET
a. Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor anses ogiltiga, ska de andra villkoren fortsätta att gälla mellan kunden och RAMCON.

14. ÖVERLÅTELSE
a. RAMCON kan överlåta, helt eller delvis, sina rättigheter och skyldigheter till tredje part, inklusive att låta sina rättigheter och skyldigheter utföras helt eller delvis av underleverantörer. Såvida inte RAMCON lämnar ett skriftligt medgivande kan kunden inte överlåta några rättigheter eller skyldigheter till någon tredje part.