Salgs- og leveringsbetingelser

1. ANVENDELSE
a. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt ”vilkårene”) gælder for salg og/eller levering af enhver produkt/ydelse (herefter benævnt ”varen” eller ”ydelsen”) fra RAMCON A/S (herefter benævnt RAMCON) til erhvervsdrivende, organisationer og myndigheder i Danmark (herefter benævnt ”kunden”).
b. Vilkårene gælder medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt mellem kunden og RAMCON.
c. Det er en forudsætning for kundens køb, at disse vilkår accepteres og kunden opfordres til at læse vilkårene grundigt igennem.

2. OPLYSNINGER, AFTALEINDGÅELSE MV.
a. Enhver produktinformation samt enhver oplysning om tekniske data og funktionalitet er kun vejledende. Kunden har det fulde ansvar for udvælgelse af varen/ydelsen herunder, at varen/ydelsen kan fungere i kundens påtænkte miljø.
b. En aftale er indgået når begge parter er enige og har accepteret ens indhold af aftalen.
c. Indtil kundens accept er kommet frem til RAMCON, er RAMCON berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedr. det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for kunden bortfalder. RAMCON skal efter acceptens fremkomst til sælger uden ugrundet ophold skriftlig meddele kunden, at tilbuddet bortfalder.
d. Kundens afgivelse af ordre forudsætter oprettelse som kunde i RAMCON kunderegister.
I. Ved oprettelse i RAMCON kunderegister bliver der ligeledes givet lov til at sende kunden relevant information om aktiviteter og tilbud, som kan komme kunden til gode. Dette sker via elektronisk marketing sendt til den e-mail adresse angivet i oprettelsen. Kunden kan til enhver tid efterfølgende framelde sig marketing sendt fra RAMCON på enten hjemmeside, e-news eller ved direkte kontakt til kundesupport; ramcon@ramcon.dk. For yderligere oplysninger, se vores beskrivelse af GDPR her.
II. Ethvert udbud af varer/ydelser, prisoplysninger mv. på RAMCON hjemmeside samt i salgsmateriale, kataloger mv. er alene at opfatte som en opfordring til at gøre tilbud, og er derfor ikke bindende for RAMCON.
III. Endelig aftale mellem kunden og RAMCON anses først for indgået, når RAMCON efter at have modtaget kundens ordre på sin server, har sendt en skriftlig ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer/ydelser.
IV. Kunden skal gennemgå ordrebekræftelsen umiddelbart efter modtagelsen, og i forlængelse heraf gøre reklamation.
V. Betalingsbetingelserne er standard netto 30 dage, hvis ikke andet er aftalt.

3. LEVERING OG LEVERINGSTID
a. Alle leverancer er iht. Incoterms 2010, DAP Birkerød med mindre andet er aftalt. Levering anses for at have fundet sted i det øjeblik, at forsendelsen er stillet til rådighed på RAMCONs lagerfaciliteter. Ansvar og risiko overgår på samme tidspunkt med mindre andet er skriftligt aftalt.
b. Leveringstiden er afhængig af ordrens størrelse, beskaffenhed og hvad der i øvrigt er aftalt mellem kunden og RAMCON. Det leveringstidspunkt som oplyses af RAMCON er omtrentlig og dermed uforpligtende for RAMCON, medmindre der udtrykkeligt er aftalt fast leveringstid for hele ordren eller dele heraf.
c. Kan levering som følge af kundens forhold ikke gennemføres, henstår varen for kundens regning og risiko. RAMCON er i denne anledning berettiget til at opkræve lagerleje, omkostninger m.v.
d. Hvis aftalen med kunden omfatter flere varer/ydelser, og der foreligger forsinkelser eller mangler ved en del af leverancen, er kunden forpligtet til at betale for de varer/ydelser, der er leveret rettidigt og/eller uden mangler. Har kunden efter disse vilkår ret til at ophæve aftalen, gælder denne ophævelsesadgang alene den forsinkede eller mangelfulde del af leverancen, med mindre andet er skriftligt aftalt.

4. PRISER, HÅNDTERINGSOMKOSTNINGER OG BETALING
a. Priser og Håndteringsomkostninger

I. Alle priser er ekskl. moms, afgifter, og håndteringsomkostninger mv. Der tages forbehold for prisændringer og valutakurser, der kan forekomme helt frem til levering - herunder også leverandørernes prisforhøjelser.

II. Leveringsomkostninger på almindelige ordrer:
Danmark (ordrer under DKK 10.000): 390 DKK. Blå/tøris leverancer + 125 kr.

Sverige (ordrer under SEK 13.000): SEK 595. Blå/tøris leveringer + SEK 190.

Finland (ordrer under € 1750): € 53. Blå/tøris leveringer + € 16,50.

Leveringsomkostninger for ordrer til Norge, Island, Grønland og Færøerne, vil blive opkrævet i henhold til udlægget.

 

b. Betaling
I. RAMCON accepterer efter individuel vurdering af kundens kreditværdighed at levere varer/ydelser på kredit. Denne kreditvurdering foretages løbende.
II. Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen for krav hidrørende fra andre retsforhold, og kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.
c. Forsinket betaling
I. Ved udeblivelse af betaling er RAMCON berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restbeløb fra forfaldsdato. Overskrides forfaldsdato vil 1. rykker blive udskrevet efter 7 kalenderdage. 2. rykker efter yderligere 10 dg. Hvis RAMCON ikke har modtaget betaling efter 2. rykker vil der blive indberettet til inkasso. Der vil forekomme rykkergebyr på kr. 100,00 pr gang plus renter af forfaldsbeløbet svarende til 15 % p.a.
II. Bemærk at såfremt levering udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora) er kunden - med mindre RAMCON skriftligt meddeler kunden andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til RAMCON, som om leveringen var sket til aftalt tid.
III. Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav til RAMCON, som ikke er skriftligt anerkendt at RAMCON. Og kunden har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

5. EJENDOMSFORBEHOLD
a. RAMCON forbeholder sig ejendomsretten til varen, så længe der ikke er modtaget fuld betaling for den bestilte vare. b. Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, skal det solgte opbevares og vedligeholdes forsvarligt. Skader på det solgte, udover hvad sædvanligt slid medfører, skal erstattes af kunden. Kunden har desuden pligt til at holde det solgte brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi. Kunden forpligter sig til ikke uden RAMCON skriftlige samtykke at disponere over det solgte på en måde, der kan forringe RAMCON sikkerhed i varen, herunder men ikke begrænset til pantsætning, udlejning eller udlån af varen.

6. LEVERING
a. Leveringstiden er fastsat af RAMCON efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden på grund af RAMCONs forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for RAMCON.
b. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at RAMCON er i en situation som angivet Punkt 11.a udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

7. EMBALLAGE
a. Emballage tages kun retur efter særskilt aftale.

8. PRODUKTINFORMATION
a. Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret af RAMCON før eller efter aftalens indgåelse, forbliver RAMCONs ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

9. PRODUKTÆNDRINGER
a. RAMCON forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

10. REKLAMATION - TRANSPORTSKADER, FEJL OG MANGLER
a. Ved modtagelse af forsendelser er kunden forpligtet til straks uden ugrundet ophold at foretage undersøgelse af det solgte, som god forretningsskik kræver. Hvis emballagen viser synlige skader skal kunden straks skriftligt modtage med forhold på fragtbrevet (CMR) og gøre skriftligt krav gældende iht. leveringsbetingelsen. Erstatningsansvar vil blive opfyldt iht. leveringsbetingelsen. Ved usynlige transportskader har kunden 7 arbejdsdage til at gøre krav gældende over for speditøren, forsikringsselskab og RAMCON. RAMCON accepterer ikke reklamationer af transportskader og bortkommende forsendelser, hvor køber har indgået aftale/fuldmagt med tredje part (speditøren) at disse kan stilles på bestemmelsesstedet uden modtager kvittering. Krav mod RAMCON bortfalder.
b. Ved mangler skal køber straks uden ugrundet ophold give RAMCON meddelelse derom. Efter RAMCONs valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet iht. dansk købelov og kontraktlige aftaler med RAMCON. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet.
c. Reklamationsperioden er begrænset til 12 måneder fra leveringen. Efter reklamationsperiodens udløb kan kunden således ikke påberåbe sig mangler. For tredjepartsprodukter gælder den reklamationsfrist som fremgår af de for underleverandøren gældende reklamationsbestemmelser. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 12 måneder reklamationsperiode.
d. RAMCON er uden ansvar for fejl og mangler som bl.a. skyldes ændringer foretaget af kunden, reparation udført af andre end RAMCON eller RAMCONs servicepartnere, software relaterede fejl, tab af data og manglende backup herunder i forbindelse med reparation, afhjælpning og service m.v., fejlagtig montering, behandling, vandskade, ild, ustabil strømforsyning, forkert nettilslutning eller følgefejl på grund af anvendelse af andet tilsluttet udstyr.
e. Der ydes ikke yderligere garanti fra RAMCON side, medmindre dette er udtrykkeligt og skriftligt aftalt. Garanti og serviceforpligtelser, udover hvad der måtte være udtrykkeligt og skriftligt aftalt med RAMCON, påhviler således ikke RAMCON, men den pågældende producent og dennes eventuelle serviceudbyder.

11. ERSTATNINGSANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER
a. RAMCON er ikke erstatningsansvarlig i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved varen/ydelsen. RAMCON fraskriver sig således ethvert ansvar for følgetab og/eller indirekte tab herunder driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af data og/eller andre indirekte tab samt omkostninger i forbindelse med reetablering/opdatering mv. i anledning af mangler ved det solgte.
b. RAMCONs produktansvar er begrænset til det ansvar som følger af produktansvarsloven, og RAMCON fraskriver således ethvert ansvar for produktskader på andet grundlag. Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele RAMCON, hvis der er opstået en produktansvarsskade, eller at der er fare for, at en sådan skade vil indtræde.

12. PERSONOPLYSNINGER - GDPR
a. RAMCONs behandling af personoplysninger sker under iagttagelse af persondataloven og persondataforordningen, GDPR. Kunden kan kontakte RAMCON, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data som haves og behandles om kunden eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret. Oplysninger som kundens navn, firmaadresse/-afdeling, e-mail og evt. telefonnummer benyttes kun til at opfylde kundens bestilling og informere kunden, hvis uforudsete problemer skulle opstå. RAMCON videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til tredjemand ud over databehandlere, der leverer services til RAMCON i henhold til af RAMCON godkendte Databehandleraftaler. Videregivelse herudover vil kun kunne ske med kundens samtykke til f.eks. fragtfirma. Se vores beskrivelse af GDPR her.

13. FORCE MAJEURE
a. Hvis der opstår en ekstraordinær situation, der er udenfor RAMCON kontrol, og som efter købeloven må anses som force majeure, bliver RAMCON forpligtelser suspenderet i det tidsrum, den ekstraordinære situation varer.
b. RAMCON kan ikke holdes ansvarlig for hindringer, der ligger uden for vores magt, eksempelvis produktionsforstyrrelser, lynnedslag, langvarig strømafbrydelse, strejke eller andre uforudsete hændelser.

14. LOVVALG OG VÆRNETING
a. Enhver tvist mellem kunden og RAMCON i anledning af disse vilkår afgøres efter dansk ret.

15. UGYLDIGHED
a. Såfremt en eller flere bestemmelser i disse vilkår måtte blive anset for ugyldige, skal de øvrige vilkår fortsat være gyldige mellem kunden og RAMCON.

16. OVERDRAGELSE
a. RAMCON kan helt eller delvist overdrage og overføre sine rettigheder og forpligtelser til tredjemænd, herunder lade sine rettigheder og forpligtelser udføre helt eller delvis af underleverandører. Medmindre der er givet skriftligt samtykke fra RAMCON, må kunden ikke overdrage rettigheder eller forpligtelse til tredjemand.